Přejít k obsahu

RICE

RICE - budovaResearch and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE) je výzkumným centrem  Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, vybudovaným z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).  Za dobu své existence se centrum RICE zapojilo do řešení výzkumných a průmyslových projektů s celkovým rozpočtem přes dvě miliardy korun. 

Laboratoře centra jsou vybaveny špičkovými přístroji a unikátními technologiemi. Například v největší laboratoři, což je halová zkušebna vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky, je možné testovat dopravní prostředky a zařízení až do 31 kV a 4MW. V této halové laboratoři měly světovou premiéru např. rozváděče ABB UNIGEAR Digital, či vysokonapěťové měniče General Electric MV6000 v plně rekuperativním provedení. Týmy mají k dispozici i další náročné a nákladné vybavení, například laboratoře výkonové elektroniky a inteligentních pohonů, speciální mikroskopické laboratoře, čisté prostory, laboratoře pro rentgenovou diagnostiku či mikroelektronické laboratoře, které nám umožní pracovat i na náročných projektech pro kosmický výzkum. Centru RICE se již podařilo dosáhnout řady vynikajících výsledků. Získalo několik patentů včetně evropských, řadu ocenění z mezinárodních konferencí a výstav či uveřejnění článků v nejprestižnějších odborných časopisech. Ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvinulo úspěšné produkty jako například modulární řídicí systém REMCS, pixelové detektory nebo systémy pro dopravní prostředky či zásahové obleky a rukavice pro hasiče.

Výzkumné týmy RICE spolupracují se světově uznávanými organizacemi, výzkumnými centry a univerzitami u nás i v zahraničí a pracují na společných projektech s významnými komerčními subjekty. 

RICE se zaměřuje na tyto výzkumné oblasti:

 • Nové koncepce pohonů a sofistikovaných technologií pro dopravní systémy nové generace.
 • Materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy.
 • Řídicí systémy pro dopravní techniku a energetiku a komplexní systémy pro automatizované testování funkčnosti a spolehlivosti zařízení.
 • Nová zařízení a technologie pro zvyšování účinnosti výroby elektrické energie a tepla, těžby surovin a průmyslových technologií a vývoj pokročilých technologií pro jadernou energetiku.
 • Diagnostika a identifikace systémů - výzkum a vývoj nových diagnostických metod a postupů a sofistikovaných testovacích systémů.
 • Rozvoj pokročilých jaderných technologií, včetně například speciálních detektorů používaných v jaderné energetice a kosmickém výzkumu.
 • Matematické modelování a výpočty složitých fyzikálních dějů, výzkum a vývoj nových metod řešení fyzikálních polí a jejich vzájemné interakce.

 Roadmap_CZ_170601

Co projekt přináší univerzitě a regionu?

 • RICE - budovaNovou infrastrukturu pro realizaci jedinečných multioborových vědeckých projektů.
 • Komplexní vědecký program vycházející z potřeb regionu i společnosti dotažený až do fáze průmyslového nasazení (zajištění kompletního řetězce: základní výzkum, aplikovaný výzkum, průmyslové využití).
 • Zvýšení konkurenceschopnosti a zásadní posílení pozice ZČU v uvedených oborech v evropského regionu.
 • Významné rozšíření spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje s aplikační sférou.
 • Posílení dlouholeté spolupráce s významnými průmyslovými podniky z přilehlých regionů a navázání nové spolupráce s mezinárodními průmyslovými koncerny především v evropském prostoru.
 • Zrychlení transferu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry a zkrácení inovačního cyklu.
 • Posílení a stabilizace vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro náročné vědecké úkoly.
 • Kvalitní výchova doktorandů a rozvoj mladých talentovaných vědeckých pracovníků a jejich udržení v plzeňském regionu.

 

 

Toto výzkumné centrum bylo vybudováno s finanční podporou Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) EU, operační program Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra, oblast podpory 2.2 – Regionální VaV centra a MŠMT. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 29. 9. 2010 projektu s názvem „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“. Reg. č. projektu je CZ.1.05/2.1.00/03.0094. Realizace projektu byla zahájena dne 1.10.2010, ukončení realizace je plánováno na 31.12.2015.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 625 000 000,- Kč. 85% je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF 531 250 000,- Kč) a 15% je financováno ze státního rozpočtu ČR (SR 93 750 000,- Kč).

 

Patička